SK RU EN
"Víziou Nadácie Alony Kurotovej je podporiť vzdelávanie nadaných mladých ľudí z krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie v oblasti vedy a techniky, dať im šancu meniť svoje životy tak, aby po návrate domov mohli prispievať k rozvoju spoločnosti odkiaľ pochádzajú"
+421 908 306 504
Nadacia@NadaciaAK.sk

Vízia a poslanie

„Víziou Nadácie Aľony Kurotovej je podpora vzdelávania nadaných mladých ľudí zo zahraničia krajín, a tým im dať šancu meniť svoje životy a po návrate domov prispievať k rozvoju spoločnosti odkiaľ pochádzajú“.

Poslanie Nadácie Alony Kurotovej vychádza z presvedčenia, že vzdelanie je tá najlepšia devíza - investícia pre mladého človeka. Poslaním Nadácie AK je prostredníctvom realizácie štipendijného programu podporovať študentov v rozvoji ich vzdelanosti a získavaní praktických zručností, a tým prispievať k budovaniu znalostnej a vedomostnej ekonomiky založenej na rozvoji ľudských zdrojov.
 

História Nadácie Alony Kurotovej

 • Nadácia Alony Kurotovej bola založená 04. júla 2014 s cieľom byť účinným nástrojom pomoci hlavne mladým ľuďom v oblasti vzdelávania, dať im šancu študovať na najlepších slovenských univerzitách a následne uplatňovať nadobudnuté vedomosti v krajinách, odkiaľ pochádzajú a tým prispievať k rozvoju týchto krajín.
 • Nadácia úzko spolupracuje s Jazykovou školou iCan, prostredníctvom ktorej zahraniční študenti – štipendisti Nadácie AK- získajú kvalitnú ročnú jazykovú prípravu tak, aby boli následne schopní pokračovať v štúdiu na slovenských vysokých školách za podmienok, ako slovenskí študenti.
 • September 2018 - Nadácia АК dostala grant od spoločnosti IBM na podporu detí cudzincov na Slovensku. Prostriedky grantu boli použité na vybavenie tried pre výučbu detí cudzincov, na nákup vzdelávacích materiálov, kníh, filmov, materiálov na tvorivú prácu atď.
 • September - október 2018 – 11 detí cudzincov, ktorí žijú na Slovensku, absolvovali  bezplatný (financovaný Nadáciou АК) kurz slovenského jazyka na jazykovej škole iCan. Programu sa zúčastnili deti z Iránu, Ruska, Kazachstanu, Ukrajiny a Bieloruska. Dvaja najviac usilovní študenti pokračovali v štúdiu s podporou Nadácie (ročný kurz slovenského jazyka). Vzdelávanie na kurze sa stalo pre deti dôležitou súčasťou adaptácie v novom jazykovom prostredí.
 • 15. decembra 2018 – Nadácia АК v spolupráci s jazykovou školou iCan a spoločnosťou SlovakiaInvest zorganizovali Jedličkovú slávnosť pre rusky hovoriace deti v hale hotela Radisson Blu Carlton. Oslavy sa zúčastnilo viac ako 200 detí a rodičov. Účasť v takýchto podujatiach je tiež dôležitou súčasťou adaptácie a socializácie detí cudzincov v novom prostredí ich života.
 • Február 2018 – Nadácia АК zorganizovala v priestoroch jazykovej školy iCan stretnutie s psychológmi o adaptácii detí a dospelých v novej krajine. Stretnutie pripravili profesionálni rodinní a detskí psychológovia, jeho súčasťou boli teoretické a praktické časti, testy a hry pre deti. Adaptácia v novom prostredí je naliehavou otázkou pre deti aj dospelých. Len málo ľudí nečelí psychologickým problémom pri zmene miesta bydliska.
 • Nadácia АК pravidelne podporuje kultúrne podujatia v Bratislave. V priestoroch jazykovej školy iCan sa v roku 2018 uskutočnili 3 predstavenia divadiel, tvorivé dielne pre deti a dospelých, premietanie filmov, večery spoločenských hier a iné podujatia.

Hodnoty Nadácie

Nadácia AK rešpektuje tieto hodnoty: 

 • Solidarita

Nadácia AK svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči tým, ktorí o podporu žiadajú a vždy sa snaží s ohľadom na pravidlá, priority a možnosti Nadácie, podporiť vhodných žiadateľov.

 • Jedinečnosť

Nadácia AK sa snaží byť citlivá voči potrebám žiadateľov. Priamo reflektuje na rôzne výzvy, ktoré prináša súčasná doba a prispieva k ich riešeniu. Citlivosť na problémy a adresnosť podpory prináša jedinečné riešenia a úspešné príbehy žiadateľov.        

 • Sebaúcta a potreba rastu

Nadácia AK dáva študentom, zapojeným do programov nadácie, šancu pracovať na svojom zdokonaľovaní a zlepšovaní sa a tým vytvára u nich pocit uznania a zdravej spokojnosti so sebou.

Oblasť podpory

Nadácia AK podporuje aktivity prioritne v týchto oblastiach:

 • Rozvoj a podpora vzdelávania

 • Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva

 • Podpora charitatívnych a filantropických aktivít

Víziu Nadácie napĺňame prostredníctvom poskytovania darov na:

 • zahraničné štipendiá

 • charitatívne a filantropické aktivity

Pre Nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľujeme s jednoznačne a jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia.

Informácie o podporených projektoch sú verejne dostupné. O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie.


Orgány Nadácie
Členovia:
 • Mgr. Iveta Tunegova / Koordinátor projektov
 • Mgr. Milan Kurota CSc. / člen Správnej rady
 • Iuliia Samoilova / člen Správnej rady
 • Štefan Kurota / revízor
Správca Nadácie
 • Mgr. Alona Kurotova, PhD.
Životopisy
Grantové programy
Štipendijný program Vertikál
Nadácia AK podporuje ambicióznych študentov z krajín, ktoré nie sú v Európskej únii v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom štipendijného programu Vertikál. Štipendijný program Vertikál dáva šancu nadaným mladým ľudom získať vysokoškolské vzdelanie v Slovenskej republike a odborne napredovať.
Klub členov programu Vertikál
Nadácia Ak ponúka študentom "Vertikálu" aj priestor na realizáciu a osobnostný rozvoj v Klube členov "Vertikálu". Ide o možnosť absolventom a absolventkám, aby sa podelili s ostatnými štipendistami o svoje poznatky z pobytu, rôzne problémy, ktoré vyplývali z adaptácie v novom prostredí, ale aj o zaujímavé aktivity, zážitky, atd.
Štipendijný program Krok za krokom
Pri presťahovaní sa na Slovensko z inej krajiny sa ľudia stretávajú s mnohými ťažkosťami. S cieľom pomôcť deťom zo zahraničných rodín, ktoré prišli na Slovensko a plánujú tu zostať, charitatívna nadácia Alony Kurotovej ("Nadácia AK") otvára bezplatný charitatívny kurz slovenského jazyka pre deti.
Sponzori a darcovia
Ďakujeme všetkým ľuďom a spoločnostiam, ktoré sa rozhodli darovať 2 % zo svojich daní Nadácii Alony Kurotovej. Poskytli ste tak možnosť realizovať naše projekty a to hlavne z oblasti vzdelávania.
Ako poukázať 2 % z dane – zamestnanec
Ako poukázať 2 % z dane - fyzická a právnická osoba
Sídlime na adrese:
Lazaretská 8, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika
E-mail: Nadacia@NadaciaAK.sk
Tel.: +421 917 894 487
Skype: Nadacia AK
CV Alona Kurotova
CV Iveta Tunegova
Zmluva o poskytnutí finančného
daru
Hlavná | Grantové programy | Kto sme | 2 % | Kontakty | Odoslať prihlášku