SK RU EN
"Víziou Nadácie Alony Kurotovej je podporiť vzdelávanie nadaných mladých ľudí z krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie v oblasti vedy a techniky, dať im šancu meniť svoje životy tak, aby po návrate domov mohli prispievať k rozvoju spoločnosti odkiaľ pochádzajú"
+421 908 306 504
Nadacia@NadaciaAK.sk

Vízia a poslanie

„Víziou Nadácie Alony Kurotovej je podporiť vzdelávanie nadaných mladých ľudí z krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie v oblasti vedy a techniky, dať im šancu meniť svoje životy tak, aby po návrate domov mohli prispievať k rozvoju spoločnosti odkiaľ pochádzajú“.

Poslanie Nadácie Alony Kurotovej vychádza z presvedčenia, že vzdelanie je tá najlepšia devíza - investícia pre mladého človeka. Poslaním Nadácie AK je prostredníctvom realizácie štipendijného programu podporovať študentov v rozvoji ich vzdelanosti a získavaní praktických zručností, a tým prispievať k budovaniu znalostnej a vedomostnej ekonomiky založenej na rozvoji ľudských zdrojov.
 

História Nadácie Alony Kurotovej

 • Nadácia Alony Kurotovej bola založená 04. júla 2014 s cieľom byť účinným nástrojom pomoci hlavne mladým ľuďom v oblasti vzdelávania, dať im šancu študovať na najlepších slovenských univerzitách a následne uplatňovať nadobudnuté vedomosti v krajinách, odkiaľ pochádzajú a tým prispievať k rozvoju týchto krajín.
 • Nadácia úzko spolupracuje s Jazykovou školou iCan, prostredníctvom ktorej zahraniční študenti – štipendisti Nadácie AK- získajú kvalitnú ročnú jazykovú prípravu tak, aby boli následne schopní pokračovať v štúdiu na slovenských vysokých školách za podmienok, ako slovenskí študenti.

Hodnoty Nadácie

Nadácia AK rešpektuje tieto hodnoty: 

 • Solidarita

Nadácia AK svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči tým, ktorí o podporu žiadajú a vždy sa snaží s ohľadom na pravidlá, priority a možnosti Nadácie, podporiť vhodných žiadateľov.

 • Jedinečnosť

Nadácia AK sa snaží byť citlivá voči potrebám žiadateľov. Priamo reflektuje na rôzne výzvy, ktoré prináša súčasná doba a prispieva k ich riešeniu. Citlivosť na problémy a adresnosť podpory prináša jedinečné riešenia a úspešné príbehy žiadateľov.        

 • Sebaúcta a potreba rastu

Nadácia AK dáva študentom, zapojeným do programov nadácie, šancu pracovať na svojom zdokonaľovaní a zlepšovaní sa a tým vytvára u nich pocit uznania a zdravej spokojnosti so sebou.

Oblasť podpory

Nadácia AK podporuje aktivity prioritne v týchto oblastiach:

 • Rozvoj a podpora vzdelávania

 • Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva

 • Podpora charitatívnych a filantropických aktivít

Víziu Nadácie napĺňame prostredníctvom poskytovania darov na:

 • zahraničné štipendiá

 • charitatívne a filantropické aktivity

Pre Nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľujeme s jednoznačne a jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia.

Informácie o podporených projektoch sú verejne dostupné. O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie.


Orgány Nadácie
Členovia:
 • Mgr. Iveta Tunegova / Koordinátor projektov
 • Mgr. Milan Kurota CSc. / člen Správnej rady
 • Iuliia Samoilova / člen Správnej rady
 • Štefan Kurota / revízor
Správca Nadácie
 • Mgr. Alona Kurotova, PhD.
Životopisy
Grantové programy
Štipendijný program Vertikál
Nadácia AK podporuje ambicióznych študentov z krajín, ktoré nie sú v Európskej únii v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom štipendijného programu Vertikál. Štipendijný program Vertikál dáva šancu nadaným mladým ľudom získať vysokoškolské vzdelanie v Slovenskej republike a odborne napredovať.
Klub členov programu Vertikál
Nadácia Ak ponúka študentom "Vertikálu" aj priestor na realizáciu a osobnostný rozvoj v Klube členov "Vertikálu". Ide o možnosť absolventom a absolventkám, aby sa podelili s ostatnými štipendistami o svoje poznatky z pobytu, rôzne problémy, ktoré vyplývali z adaptácie v novom prostredí, ale aj o zaujímavé aktivity, zážitky, atd.
Štipendijný program Krok za krokom
Pri presťahovaní sa na Slovensko z inej krajiny sa ľudia stretávajú s mnohými ťažkosťami. S cieľom pomôcť deťom zo zahraničných rodín, ktoré prišli na Slovensko a plánujú tu zostať, charitatívna nadácia Alony Kurotovej ("Nadácia AK") otvára bezplatný charitatívny kurz slovenského jazyka pre deti.
Sponzori a darcovia
Ďakujeme všetkým ľuďom a spoločnostiam, ktoré sa rozhodli darovať 2 % zo svojich daní Nadácii Alony Kurotovej. Poskytli ste tak možnosť realizovať naše projekty a to hlavne z oblasti vzdelávania.
Ako poukázať 2 % z dane – zamestnanec
Ako poukázať 2 % z dane - fyzická a právnická osoba
Sídlime na adrese:
Lazaretská 8, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika
E-mail: Nadacia@NadaciaAK.sk
Tel.: +421 917 894 487
Skype: Nadacia AK
CV Alona Kurotova
CV Iveta Tunegova
Zmluva o poskytnutí finančného
daru
Hlavná | Grantové programy | Kto sme | 2 % | Kontakty | Odoslať prihlášku