SK RU EN
"Víziou Nadácie Alony Kurotovej je podporiť vzdelávanie nadaných mladých ľudí z krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie v oblasti vedy a techniky, dať im šancu meniť svoje životy tak, aby po návrate domov mohli prispievať k rozvoju spoločnosti odkiaľ pochádzajú"
+421 908 306 504
Nadacia@NadaciaAK.sk

Odoslať prihlášku

Prihlášku vypĺňajte podľa inštrukcií. K prihláške je potrebné pripojiť povinné prílohy, zoznam ktorých sa líši v závislosti od vybraného grantového programu a je zverejnený na stránke v časti Grantové programy (http://nadaciaak.sk/programs). Osobné údaje vyplňte tak, ako sú uvedené vo Vašom pase.

Identifikačné údaje
Meno *
Priezvisko *
Dátum a miesto narodenia *
Pohlavie *
E- mailová adresa *
Telefón *
Adresa trvalého pobytu *
Adresa súčasného pobytu *
Rodinný stav *
Štátna príslušnosť *
Národnosť *
Číslo pasu *
vydaný kedy *
kde *
kým *
Ďalšie údaje
Meno a priezvisko otca
dátum a miesto narodenia otca
Meno a priezvisko matky
dátum a miesto narodenia matky
Meno, priezvisko, adresa , e-mail kontaktnej osoby v prípade potreby podať informáciu
Adresa zastupiteľského úradu, kde bude žiadateľ žiadať o slovenské vízum
Grantové programy
Vyber grantového programu * Študijný program Vertikál
Študijný program Už Som Tu
Iný
Dosiahnuté vzdelanie
Úplné stredné všeobecné (alebo odborné) vzdelanie s maturitou
Názov a adresa školy
Štúdium od do
Dátum maturitnej skúšky
Študijný odbor prospech
Ak máte aj vysokoškolské vzdelanie ( aj neukončené), uveďte
Názov a adresa školy
Štúdium od do
Študijný odbor
Titul
Prax
Posledný zamestnávateľ
Pracovná pozícia
Prax v oblastia technická
ekonomická
iná humanitná
prírodovedná
medicína
iná oblasť
od do
Jazykové znalosti
Znalosť jazykov minimálne na úrovni B1 * anglický
ruský
ukrajinský
španielsky
nemecký
iný- uveďte
Sociálné prostredie z ktorého pochádzam sirota
neúplná rodina
mnohodetná
sociálne odkázaná
rodina so zdravotným postihnutým členom
iný
Priložiť súbor
Beriem na vedomie, že osobné údaje, ktoré som do žiadosti a jej príloh uviedol/ uviedla, budú Nadáciou Alony Kurotovej spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Týmto udeľujem Nadácii Alony Kurotovej súhlas s ich spracúvaním, kopírovaním, skenovaním a pod.. na účel výberového konania a administrácie spojenej s poskytnutím štipendia odo dňa podania žiadosti do uplynutia 5 rokov od skončenia poberania štipendia.

Sídlime na adrese:
Lazaretská 8, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika
E-mail: Nadacia@NadaciaAK.sk
Tel.: +421 917 894 487
Skype: Nadacia AK
CV Alona Kurotova
CV Iveta Tunegova
Zmluva o poskytnutí finančného
daru
Hlavná | Grantové programy | Kto sme | 2 % | Kontakty | Odoslať prihlášku