Nadacia AK blog

3 dôvody prečo Slovensko neintegruje až odmieta zahraničných zdravotníkov a 10 návrhov zmien

Keď hovorím o situácii so zahraničnými zdravotníkmi na Slovensku, väčšina ľudí sa ma pýta práve na dôvody, prečo je to tak. Nejde mi teraz o to, aby som zdieľala s verejnosťou ďalšiu zlú správu, ktorých sú teraz aj bez toho plne noviny, ale ide o konštatáciu faktov a spísanie možných návrhov na zmenu, ktorú si situácia žiada.

Neschopnosť

Na Slovenku sme prežili horor, keď sme boli na prvých priečkach v úmrtnosti na COVID-19 a videli sme titulky ako Na 1 milión obyvateľov u nás zomiera najviac ľudí na svete alebo V SR zomrelo minulý rok najviac ľudí od druhej svetovej vojny. Práve štatistiky bohužiaľ mapujú našu neschopnosť ochrániť životy našich občanov. Prečo v iných štátoch zomieralo menej ľudí? Keď porovnáme percentá úmrtnosti na COVID-19 na Slovensku a Rakúsku v prvých 12 týždňoch tohto roku, vyzerá to tak, že u nás to ide o dvojnásobok percenta úmrtnosti na COVID k celkovej úmrtnosti. Hoci som žiadala slovenské štatistiky ohľadom nedostatku zdravotníkov od všetkých komôr, ministerstva zdravotníctva a všetkých VÚC, odpovede som buď nedostala, príp. odpovedali, že nemajú o tom údaje. Údaje z predkovidových čias sú neaktuálne, hoci aj predkovidový nedostatok 15 000 sestier na Slovensku vie prekvapiť. Podľa oficiálnych štatistík OECD máme v porovnaní s inými krajinami ako napríklad Nemecko alebo Rakúsko dvoj- až trojnásobné nižší podiel lekárov a sestier na 1 000 obyvateľov a veľmi nízke percento zahraničných zdravotníkov (3,5% lekárov, celkovo 979, sestier iba 0,14%). Bohužiaľ slovenskí lekári a aj tých pár zahraničných, ktorí u nás sú, zo Slovenska odchádzajú a noví neprichádzajú. Je to jednoduchá matematika. Schopnosť udržať tých, čo máme, ale aj prilákať a integrovať nových, by mala mať vláda každého štátu aj toho nášho.

Obava za výnimočne postavenie

Lekári zo zahraničia aj po skúške v dobe korony sa celé mesiace nevedeli zamestnať kvôli slovenskej byrokracii, ako napríklad zápis do Slovenskej lekárskej komory. Dôvodom bola podmienka zápisu len s registrom trestov z domovskej krajiny, čo v súlade so zákonom žiadala a žiada komora lekárov (Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 578/2004 Z. z., § 38 ods. 2). Celkovo táto požiadavka nedáva logiku, keďže register trestov sa prikladá k žiadosti o pobyt pri príchode na Slovensko a pobyt pri zápise do komory všetci zahraniční lekári musia mať. Teda výpis z registra trestov všetci zahraniční medicínski pracovníci už odovzdali jednému slovenskému orgánu (cudzineckej polícii), ale druhý orgán (Slovenská lekárska komora) tento výpis vyžaduje ešte raz. Roky to poslušní zahraniční lekári plnili, veď nebola korona. Teraz cestovanie nie je jednoduché a register trestov sa nedá len tak jednoducho získať na diaľku. Videli sme stovky výnimiek za posledný rok a zahraniční lekári so snahou o urýchlene zariadenie do systému žiadali zodpovedných o výnimku, prip. o zrušenie tejto nelogickej podmienky v zákone. Veď ten zákon majú v parlamente skoro každý mesiac. V tomto prípade podľa mňa nejde o lenivosť ale o odpor a odmietavý postoj k ich príchodu.

Lenivosť

Mali by sme sa chystať na 3. vlnu. Aspoň z toho dôvodu, že sme sa snáď ponaučili z našej nepripravenosti na druhú vlnu. Nemala by tu zvíťaziť naša lenivosť. Tretia vlna môže prísť v septembri či v októbri, a my nemáme dostatok personálu. Aj keď po zrušení núdzového stavu ostali zdravotníci pri pacientoch, sú unavení a časť z nich aj znechutená a bohužiaľ sa chystá odisť. Stále nemáme vybavenú odôvodnenú žalobu z Bruselu v časti koordinácie minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu najmä pre zdravotníkov zahraničia, ktorí sa sem ani nedostanú.
Návrhy zmeny v bodoch

Ide o 10 bodov, ktoré môžu pomôcť úspešnej integrácii zahraničných zdravotníkov:

  1. Zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, § 30a oprava dlhodobo nefunkčného systému prostredníctvom odbornej stáže. Je dôležité, aby platnosť nebola viazaná na obdobie korony. Rozšírenie na ambulantnú starostlivosť.
  2. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Možnosť výkonu práce počas prípravy na skúšku a výnimka pri hlásení voľného pracovného miesta pri zdravotníkoch, veď o nedostatku vieme.
  3. Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Prioritné prijímanie žiadostí zdravotníkov na udelene povolenia na prechodný pobyt a skrátenie lehoty na rozhodnutie.
  4. Zákon č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní. Zrušenie potvrdenia o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie (byrokracia), je to overiteľná skutočnosť, čo zvládne aj ministerstvo.
  5. Metodické usmernenie Ministerstva školstva č. 36/2016. Úprava spôsobu skúšania tak, aby sa zisťovali reálne znalosti z praxe. Teraz skúšku nevedia urobiť ani slovenskí lekári.
  6. Duálne vzdelávanie pre sestry so stredoškolským vzdelávaním.
  7. Žaloba EÚ a lekári z EÚ. Ministerstvo zdravotníctva má upraviť postup cez nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti a spôsobe ďalšieho vzdelávania. Vytvorenie prípravnej platformy v spolupráci so SZU.
  8. Rezidentské štúdium aj pre zahraničných lekárov ako základ pre uznanie ich kvalifikácie. Umožniť účasť s prechodným pobytom a nie len s trvalým pobytom, ktorý cudzinci vedia ziskať až o 5 rokov.
  9. Diplomy pediatrov zo zahraničia sa na Slovensku neuznávajú ale napríklad, v Českej republike ale aj v Nemecku diplomy pediatrov uznávajú a aj keď máme spoločnú európsku smernicu č. 2013/55/EÚ. Divne nie?
  10. Zápis do komory. Zrušiť podmienku predkladania výpisu z registra trestov z domovskej krajiny v prípade cudzincov s platným povolením na pobyt na Slovensku, ktorí to už dokladali.

Aktuálne články Alony Kurotovej sú dostupné aj na dennikn.sk