Nadacia AK blog

Akademické tituly a ich vplyv na pacienta… z obidvoch strán Berlínskeho múru

Predstavte si, že ste pacient a prišli ste k lekárovi, ktorý nemá MUDr. pred menom ale zvláštne označenie Lekárka Svitlana Krasná. Aké myšlienky prebehnú vo vašej hlave? Zdôveríte sa takej odborníčke? Možno, navyše má prízvuk a je evidentne cudzinka… Nepomyslíte si, že čo to je za osoba? Možno vôbec nemá ukončenú vysokú školu, keď nemá MUDr.? Čo si dovoľuje, keď sa ma pýta na osobné otázky, ktoré sú viazané na moje zdravie… a ešte mi aj nariaďuje karanténu, skončiť s fajčením alebo predpisuje mi lieky, ktoré nechcem užívať ani za svet, možno nepozná aké lieky sú na Slovensku?

Toto je slovenská pravda a realita. Lekár, ktorý skončil vysokú školu mimo Slovenska nemôže používať medicínsky titul MUDr. alebo zubný titul MDDr. aj keď prešiel celým komplikovaným procesom uznania vzdelania na Slovensku, čo medzi sebou voláme Berlínskym múrom, ktorý u nás ale stále nespadol. Tento status quo komplikuje výkon práce a to niekedy až priveľmi. Používanie akademického titulu na základe rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného na účely výkonu regulovaného povolania (alebo na akademické účely) upravuje § 56 ods. 2 a 5 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, v zmysle ktorého:

„(2) Fyzická osoba, ktorá splnila podmienky na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike, používa akademický titul a jeho skratku, ktorý jej bol priznaný podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu, a to v jazyku tohto štátu.“

A keďže naša Lekárka Svitlana Krasná ukončila štúdium na vysokej škole v Ukrajine, ktorá neudeľuje žiadny akademický titul, nemá právo používať akademický titul v skratke MUDr. a nezáleží na tom, že má vysokohodnotnú expertízu v odbore potvrdenú časom, pacientmi ale aj kolegami v odbore. V anglosaských krajinách lekári dostávajú titul M. D. alebo D.M. (angl. Medical Doctor alebo Doctor of Medicine) píše sa za menom ale daný titul spúšťa podobné negatívne emócie pacientov a kolegov, aj keď odborník skončil školu uznávanú v odbornej verejnosti povedzme v Kanade. Slovenská lekárska komora komunikuje s takými členmi tak, jednoducho MUDr. sa zmení na lekár.
Spolupráca s kolegami

Lekári spolupracujú medzi sebou, píšu si výmenné lístky, prepúšťacie správy ale sa aj stretávajú na oddeleniach, kde používajú menovky na svojich pracovných odevoch. Stretnutie s kolegyňou typu Lekárka Svitlana Krasná, vie zaskočiť aj kolegov. Ak napríklad taká lekárka pošle svojho pacienta srdciarovi s podpisom bez MUDr. a vo výmennom lístku navrhne odborné vyšetrenie jej pacienta, vie to naozaj spustiť nepríjemnú reakciu nedôvery medzi kolegami, v ktorej môže byť pacient niekde uprostred. Podľa mňa by ale nás pacientov nemali trápiť medzikolegiálne vzťahy, ale vyliečenie a služba, za ktorou sme prišli bez domnienok o kvalite prípravy odborníka, s ktorým prichádzame do styku. Pripomínam, že Slovenská lekárska komora vedie v registri lekárov 979 lekárov zo zahraničia a nie len každý jeden z nich sa stretáva s takým problémom ale, aj stovky ich pacientov, obyvateľov Slovenska.

Ako na to?

Veľa sa u nás v poslednej dobe hovorí o integrácii a inklúzii. Pandémia naplno odhalila nedostatočnú kapacitu a dostupnosť základných zdravotných potrieb obyvateľov Slovenska. Slovensko výrazne zaostáva v hlavných ukazovateľoch zdravotníctva a Plán obnovy má pomôcť k zlepšeniu danej situácie. Podľa platnej legislatívy akademický titul sa získava úspešným absolvovaním vysokoškolského štúdia a udeľuje ho výlučne príslušná vysoká škola (v SR alebo v zahraničí), na ktorej bolo štúdium ukončené. V Slovenskej republike neexistuje právny predpis, ktorý by Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní SR oprávňoval k priznávaniu akademických titulov absolventom štúdia na zahraničnej vysokej škole. Máme ale zákon 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorý aj keď sa menil na Silvestra 2021 z dôvodu oprávnenej sťažnosti z Bruselu, potreboval by ďalšiu novelizáciu v časti, ktorá sa tykajú uznania diplomov z tretích štátov, nielen z EÚ. Naozaj by už mohlo prísť k búraniu Berlínskeho muru uznania medicínskych odborných kvalifikácii v súlade so záujmom občanov – pacientov…

Mohlo by sa to možno urobiť formou vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ako to je vo vyhláške č. 16/2016 Z. z., kde sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania. Neviem aká forma má byť, ale viem, že používanie lekárskych akademických titulov je nevyhnutné z dôvodu úspešného výkonu svojho povolenia a dôvery a istoty pacientov.

Zahraniční lekári už po 3 rokoch práce na území státu, v ktorom získali uznanie kvalifikácie, majú na základe európskej smernice možnosť o zmenu členského štátu, ako miesta pôsobenia a ide o automatický proces. Preto je na čase povýšiť uznanie odbornej kvalifikácie na úroveň, kde sa môžu využívať lekárske akademické tituly, ktoré lekárov z rôznych štátov dajú na jednu úroveň s kolegami, ktorí skončili školu na Slovensku.

Aktuálne články Alony Kurotovej sú dostupné aj na dennikn.sk