Nadacia AK blog

Spolu so školskou inšpekciou sme vydali novú analýzu o vzdelávaní detí z Ukrajiny

„Jazyková úroveň sa medzi deťmi z Ukrajiny do veľkej miery líši, no v prípade väčšiny žiakov a žiačok zrejme nedosahuje úroveň, ktorá by im umožnila plnohodnotne sa zapájať do vzdelávania“. Aj toto je jeden z kľúčových záverov našej novej analýzy, na ktorej sme spolupracovali so Štátna školská inšpekcia.

Jazyková bariéra sa dá najlepšie odstrániť výučbou slovenčiny ako cudzieho jazyka. Naše zistenia však ukazujú, že aj z dôvodu viacerých prekážok organizovala v školskom roku 2022/23 kurzy štátneho jazyka menej ako tretina škôl s deťmi z Ukrajiny (31,4 %).

Problémom je aj to, že pri prekonávaní jazykovej bariéry vo výučbe sa zrejme iba minimum učiteľov a učiteliek mohlo spoľahnúť na pedagogického asistenta ovládajúceho ukrajinský jazyk alebo tlmočníka. Podľa učiteliek a učiteľov v navštívených školách na seba rolu tlmočníkov najčastejšie brali iní žiaci z Ukrajiny.

Takýto postup prináša viaceré riziká. Preklad nemusí byť presný, pre tlmočiacich žiakov môže ísť o záťaž, ktorá je na úkor ich vlastného učenia sa, a nie vo všetkých situáciách je možné alebo vhodné, aby tlmočil žiak.

Keďže znalosť slovenčiny je kľúčovou podmienkou úspešného začlenenia žiakov a žiačok z Ukrajiny, ministerstvo školstva by v blížiacom sa školskom roku 2023/24 malo: (1) podporiť organizáciu kurzov štátneho jazyka a (2) podporiť zamestnávanie pedagogických asistentov ovládajúcich ukrajinský jazyk.

Viac informácií o našich zisteniach, ktoré sa okrem jazykovej podpory týkajú aj potrieb škôl, podpory v oblasti učenia sa a duševného zdravia, ako aj vzťahov medzi žiakmi a žiačkami z Ukrajiny a ich spolužiakmi, nájdete v novej analýze.

Údaje do správy boli získavané v priebehu školského roka 2022/23 na základe elektronických dotazníkov pre riaditeľov a riaditeľky základných škôl. Do dotazníkového zisťovania sa zapojilo 608 základných škôl, ktoré vzdelávali deti z Ukrajiny. Výsledky tak poskytujú obraz o dianí na približne dvoch tretinách (67,6 %) zo všetkých základných škôl na Slovensku, ktoré mali žiakov a žiačky z Ukrajiny.

Správu dopĺňajú zistenia z riadených rozhovorov s riaditeľmi a riaditeľkami (30), z riadených rozhovorov s triednymi učiteľkami a učiteľmi (120), zo žiackych dotazníkov pre ukrajinských žiakov a žiačky na 2. stupni základných škôl (412) a zo žiackych dotazníkov pre spolužiakov žiakov z Ukrajiny (3 869). Rozhovory boli realizované na vybraných 30 základných školách.

Detaily nájdete na stránke Centrum vzdelávacích analýz.