MEMORANDÁ

Dohody a memorandá o porozumení a spolupráci s vládnymi a obchodnými organizáciami Ukrajiny a Slovenska

Memorandum o spolupráci
Mestská rada Užhorod, kód EDRPOU 33868924, 88000, Užhorod, nám. Poštova 3, v osobe starostu ANDRIIVA Bohdana Jevstafijoviča, konajúciho na základe zákona Ukrajiny „O miestnej samospráve na Ukrajine“ (ďalej - Strana 1)
a
Ukrajinsko-slovenská obchodná agentúra / Ukraine-Slovenská obchodná agentúra / Ukrajsko-Slovenská biznis agentúra (USBA), IČO 54978963, registrovaná Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-64794 02.11.2022 , sídlo Panónska cesta 17, 85104 Bratislava, Slovensko, skutočná adresa Myhive Vajnorská Tower 1, Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, Slovensko, v osobách prezidenta USBA Dmytra KONYSHEVA a spoluzakladateľov USBA Alyony KUROTOVEJ a Mariana NERADNÉHO, konajúc na základe stanov (ďalej - strana 2)
(ďalej spolu - zmluvné strany)
uzavreli toto memorandum o spolupráci (ďalej len memorandum) o nasledovnom: